Oppdatert etter ordinært sameiermøte 06.03.2017

 • 1. FORMÅL

  Boligsameiet Hagegata 31 skal være et godt sted å være for sameierne, deres familier og andre brukere av eiendommen.

  Målsetningen er å legge til rette for et godt naboskap og et aktivt eierskap, hvor sameierne engasjerer seg i utviklingen av sameiets fellesoppgaver for å sikre at bygninger og fellesarealer opprettholder sin tekniske og estetiske standard. Denne standarden skal blant annet opprettholdes gjennom utarbeidelse av en langsiktig og jevnlig oppdatert vedlikeholdsplan.

 • 2. GENERELT OM VEDTEKTENE OG HUSORDENSREGLER

  Alle sameierne plikter å overholde de bestemmelsene som følger av vedtektene, internkontrollrutiner for helse miljø og sikkerhet samt disse husordensreglene.

  Den enkelte sameier er også ansvarlig for å påse at den/de som bebor/bruker dennes seksjon, er informert om og overholder disse bestemmelsene. Meldinger fra styret til sameier eller bruker av seksjon er å betrakte som midlertidig husordensregel, som må vedtas endelig på neste etterkommende årsmøte. Slike meldinger kan sendes pr. post og/eller legges i sameiernes postkasser.

  Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes i første omgang ordnet opp direkte mellom de berørte sameierne. Henvendelser til sameiets styre vedrørende husordensregler, skal skje skriftlig til styret.

 • 3. RO OG ORDEN

  Beboerne/brukerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor seksjonene. Bruk av seksjonen skal ikke medføre unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner ved f. eks. støy, lukt eller lignende. Fellesanlegget må ikke benyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt.

  Fra klokken 23.00 til klokken 07.00 må beboerne/brukerne være særlig hensynsfulle, slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Ved spesielle situasjoner som kan medføre sjenerende støy, skal naboene varsles om dette på forhånd.

  Boremaskiner og annet støyende verktøy skal ikke brukes i seksjonene før kl. 08.00 og etter klokken 19.00. På søndager skal slikt verktøy normalt ikke benyttes.

  Det er ikke tillatt å installere ledninger fra strømuttak i fellesområder til privat område, for eksempel fra fellesarealet i kjelleren til egen bod. I tilfelle noen har behov for mer strøm i kjellerboden, må det søkes styret om godkjenning. Om tillatelse gis, må arbeidet utføres av autorisert håndverker og det må installeres egen strømmåler.

 • 4. BRUK AV FELLESAREALER

  Fellesarealene skal være til glede for alle beboerne i sameiet.

  Det er ikke tillatt å kaste søppel eller sigarettsneiper på fellesarealene. Enhver oppfordres til å forlate fellesarealene i den stand en selv ønsker å finne dem. Sameierne/brukerne plikter å verne om trær, plener og andre deler av sameiets ytre anlegg.

  Det er ikke tillatt å ha gjenstander stående i trapper eller andre fellesarealer, som hindrer renhold og vedlikehold eller adkomst til rømningsveier. Møbler kan ikke plasseres i fellesarealer, uten forutgående skriftlig samtykke fra styret. Sykler og barnevogner skal plasseres i bodene, eller på spesielle steder avsatt til dette formålet. Sykler, barnevogner og annet løsøre som blir hensatt på fellesarealene vil bli fjernet av vaktmester uten varsel.

  Plakater og skilter må ikke settes opp i fellesarealer, uten skriftlig samtykke fra styret.

  Postkasseskilt og skilt på ringetavle skal være i henhold til sameiets norm. Klistrelapper tillates ikke, og kan bli fjernet.

 • 5. VEDLIKEHOLD AV FELLESAREALER OG BALKONGER/TERRASSER

  Sameiet er ansvarlig for alminnelig vedlikehold av fellesarealene.

  Som fellesareal regnes bl.a. hele bygningskroppen og alle fasader, den konstruksjonsmessige del av balkongene/terrassene, ganger, trapper og andre fellesrom. Det innebærer bl.a. at tak, vegger, søyler og gulv(bærekonstruksjoner) på terrassene/balkongene utgjør fellesareal, som vedlikeholdes av sameiet. Håndløper/terrasserekkverk og innvendige overflater på balkong skal dog vedlikeholdes av den enkelte sameier.

  Beboere må forholde seg til retningslinjer fra styret dersom man ønsker å gjøre endringer som berører fasade, gulv og himling på balkong/terrasse.

  Fasadeendringer skal først godkjennes av styret. Styret kan i denne forbindelse stille krav om at sameieren skal stå ansvarlig for vedlikehold knyttet til endringstiltaket. Sameierne må deretter selv sende ut nabovarsel og søke nødvendig tillatelse fra kommunen. Endringer som er ikke er i tråd med retningslinjer og godkjennelser av kommunen/sameiet, skal tilbakeføres for sameierens regning.

  Det kan monteres markiser og utvendige persienner, det skal imidlertid avklares med styret i henhold til fargevalg, materialkvaliteter og plassering.

  Montering av parabol tillates ikke.

  Ved legging av tregulv må man sørge for å holde avrenning og sluk tilgjengelig, slik at disse holdes fri for løv og annet som kan medføre tilstopping.

  Vedlikehold av fliser og tregulv er den enkelte sameiers ansvar. Sameieren er også ansvarlig for eventuelt økt arbeid og økte kostnader ved vedlikehold av fellesarealer i den grad dette er en følge av egen gulvlegging.

 • 6. BRUK AV SEKSJON OG TILLEGGSDELER

  Den enkelte sameier har i henhold til vedtektene ansvaret for det indre vedlikehold av egen seksjon, herunder både hoveddel og tilleggsdel.

  Beboerne er herunder ansvarlig for å holde innvendige rør og sluk åpne og i god stand. Sluk på baderom bør åpnes og renses to ganger i året. Vannlåser under vasker renses ved behov. Ventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Ekstra avtrekksvifte må ikke monteres.

  Sameiet har felles system for avtrekk og ventilasjon, og montering av avtrekksvifter med egen motor i leilighetene vil sette dette helt eller delvis ut av funksjon. Avtrekksvifter med egen motor er derfor ikke tillatt. Det er av samme grunn ikke tillatt å blokkere avtrekk/ventilasjon. Alt arbeid på og/eller endring av ventilasjon/avtrekk må godkjennes av styret før arbeider settes i gang.

  Seksjonene må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser.

  Den enkelte sameier har ansvar for at renner og sluk på terrassene/balkongene ikke tetter seg ved nedbør eller under mildværsperioder om vinteren.

  Balkonger skal ikke brukes som lagerrom. Disse skal være ryddet, slik at fasaden får et entydig uttrykk mot gate og gårdsrom.

  Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på terrasser/balkonger som kan være til sjenanse eller medføre fare for andre. Blomsterkasser må henges på innside av balkong/terrasse. Vanning må utføres slik at vann ikke renner eller drypper ned til nabo.

  Ha omtanke for nabolaget ved bruk av grill på terrasse/balkong. Det er kun tillatt å benytte elektrisk grill eller gassgrill.

  Gjenstander som kan være befengt med sopp, råte, skadedyr eller utøy må ikke tas inn eller oppbevares i seksjon, bod eller fellesarealer. Brannfarlige materialer/væsker skal ikke oppbevares på eiendommen.

  Den enkelte sameier er ansvarlig for skader som måtte oppstå i egen seksjon, naboseksjon og/eller fellesarealer som følge av manglende vedlikehold og/eller uaktsom bruk etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

 • 7. AVFALL

  Avfall skal sorteres og kastes på forsvarlig måte i de nedgravde søppelkassene ved innkjøringen til garasjen. Poser skal knyttes igjen for å forhindre lukt og tilgrising. Kartonger, pappesker og annet avfall skal kuttes opp/komprimeres før det kastes, slik at det tar minst mulig plass i søppelkassene.

  Det må ikke hensettes gjenstander og avfall i fellesarealene.

  Beboerne/brukerne er ansvarlig for at eget avfall pakkes og sortere riktig etter kilde. Miljøskadelige eller lett antennelig avfall og objekter som ikke får plass i søppelkassene må bringes til miljøstasjon eller kommunens gjenvinningsstasjon for egen regning av den enkelte beboer/bruker.

 • 8. PARKERING

  Sameierne og øvrige brukere av seksjonene plikter å overholde parkeringsbestemmelsene og underrette besøkende om disse.

  Eventuell kortvarige stopp på sameiets fellesarealer er kun tillatt ved nødvendig syke- og varetransport.

  All kjøring på eiendommen må skje med spesiell aktsomhet.

 • 9. HEISER

  Blokkering av heisdører ved inn- og utlasting av varer bør unngås. Gjentatte eller langvarige blokkeringer av heisdørene kan føre til at heisene slutter å fungere.

  Barn skal ikke benytte heisen alene.

 • 10. HUSDYR

  Husdyrhold er tillatt, forutsatt at dyrene passes og ikke er til ulempe for andre.

  Eier av husdyr er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller sameiets eiendom, herunder eventuelle skraper på dører og karmer samt skade på blomster og beplantning.

  Det forutsettes at hundeeiere er kjent med politivedtekter angående hundehold. Hunder skal holdes i bånd på fellesområdene. Ekskrementer skal fjernes umiddelbart.

 • 11. SIKKERHET

  Utgangsdører skal låses til enhver tid og kun stå åpne under tilsyn.

  Alle dører inn til bygningene er sikret med låser som bare kan åpnes med systemnøkler. Nøkler til utgangsdørene kan ikke kopieres uten skriftlig tillatelse fra styret. Komplett nøkkelsett skal overleveres ved utflytting.

  Ingen må gi ukjente personer adgang til fellesareal. Ukjente skal henvises til ringetavle.

  Inngangsdøren til bodene skal til enhver tid holdes låst for å sikre området mot adgang for uvedkommende. Boder skal være forsvarlig låst når de forlates.

  Dører til brannceller må holdes lukket når de ikke brukes. Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for hindringer.

  Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige gjenstander og væsker eller gasser under trykk, slik som for eksempel bensin og gasstanker, i seksjonene eller i bodene.

  Bruk av fyrverkeri er forbudt på sameiets eiendom. Røyking og bruk av fyrstikker/bart lys er ikke tillatt i kjellerrom eller innvendig fellesareal.

 • 12. SKADER OG MELDING OM SKADER

  Beboere plikter etter alminnelige erstatningsregler å erstatte skader som påføres fellesarealer (så som lyktestolper, trappeoppganger, heiser, dører, inngangsparti, plener etc.). Det samme gjelder utgifter til nødvendig opprydning i ganger, garasjer og avfallsrom.

  Skader som eier/beboer av leilighet anser å være av en art som faller inn under Sameiets ansvar, skal meddeles styret som vil behandle saken.

  Ved annen skade, eller for arbeider innenfor leilighetens vegger, står den enkelte eier/beboer fritt til å kjøpe eksterne tjenester. Arbeid knyttet til rør, elektriske installasjoner og peiser skal kun utføres av personell som er autorisert for utførelsen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

  Sameiet er ikke ansvarlig for skader på eller tap av private eiendeler som befinner seg på sameiets fellesområder.

 • 13. UTLEIE

  Sameierne har anledning til å leie ut sine seksjoner. Ved utleie skal styret underrettes om hvem som leier seksjonen og hvordan man kan få kontakt med eier.

  Sameier plikter å videreformidle rundskriv eller andre meldinger fra styret i sameiet til leietager. Sameier plikter også å informere leietager om husordensreglene ved innflytting.

 • 14. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE

  Endring av husordensreglene vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall.

  For forhold som ikke særskilt er nevnt i husordensreglene, kan styret gi retningslinjer/instrukser som sameierne plikter å forholde seg til.

 • 15. OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE

  Ved overtredelser av husordensreglene kan styret gi skriftlig advarsel og/eller pålegg om retting og/eller tilbakeføring av ulovlige utførte tiltak.

  Denne bestemmelsen innskrenker ikke styrets mulighet til å benytte sanksjonsmuligheter fastsatt i eierseksjonsloven og i sameiets vedtekter.